Jezik

sr

en

Javna opomena profesoru Ekonomskog fakulteta zbog doktorata Siniše Malog: Ignorisao značaj pitanja plagijata

Ekonomski fakultet izrekao je javnu opomenu profesoru Draganu Đuričinu kao članu Komisije za odbranu doktorata koja je sačinila i Izveštaj o odbranjenoj disertaciji Siniše Malog. U odluci koju je potpisao dekan Ekonomskog fakulteta navodi se da je profesor Đuričin i nakon iznetih javnih sumnji da je doktorat Siniše Malog plagijat umesto da izvrši proveru, ostao pri navodima da postoji originalni naučni doprinos, a da navodi u medijima nisu verodostojni i - potpisao izveštaj. Time je, prema mišljenju Etičke komisije Ekonomskog fakulteta, povredio dva člana Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

Ekonomski fakultet BU / Foto: Srđan Ilić
Ekonomski fakultet BU / Foto: Srđan Ilić

Dekan Ekonomskog fakulteta Branislav Boričić potvrdio je da je odluka doneta i da je konačna, jer se ni jedna od strana nije žalila.

„Danas je na sednici Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta ta odluka i javno saopštena, kako to predviđa odgovarajući pravilnik”, naveo je profesor Boričić u odgovoru na pitanja Insajdera.

Zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja Univerzitetu je uputila grupa profesora Beogradskog univerziteta. O tome da li su ili ne profesori prekršili Kodeks odlučuje Etička komisija fakulteta.

Dekan Ekonomskog fakuleta smatra da ovakvi postupci mogu smanjiti plagiranje i neakademsko ponašanje.

„U svakom slučaju smatram da vođenje postupaka vezanih za plagijarizam i javno izricanje mera koje osuđuju takve pojave doprinosi smanjenju slučajeva neakademskog ponašanja članova akademske zajednice”, objašnjava dekan Ekonomskog fakulteta.

U odluci u koju je Insajder imao uvid navodi se da se javna opomena ne odnosi na samu odbranu doktorata, jer tada, prema mišljenju Etičke komisije, Dragan Đuričin kao član Komisije nije nužno morao da zna da su delovi doktorata Siniše Malog plagijat, budući da još nisu bili dostupni softveri kojima bi se to proverilo.

Profesor Dragan Đuričin je, naime, Kodeks prekršio kada je 2014. sa drugim članovima komisije potpisao Izveštaj o odbranjenoj doktorskoj disertaciji. Dva od tri člana Etičke komisija Ekonomskog fakulteta smatraju da on tada nije postupio savesno stoga što je „ignorisao značaj pitanja plagijata”.

Pre toga su već u medijima bile objavljene sumnje u originalnost rada Siniše Malog i Rektorat Beogradskog univerziteta je tražio od Fakulteta organizacionih nauka da se o tim sumnjama izjasni.

„Profesor dr Dragan Đuričin, umesto da se izjasni o eksplicitnom pitanju o originalnosti doktorske disertacije Siniše Malog, zajedno s drugim članovima Komisije, zadržao se na oceni da postoji originalni naučni doprinos i da ’suštinski deo navoda u medijima nije verodostojan’. Profesor dr Drgan Đuričin je bio dužan da, povodom iznetih sumnji o originalnosti doktorske disertacije Siniše Malog i javno dostupnih dokaza, pre potpisivanja Izveštaja, naknadno izvrši proveru doktorske disertacije”, utvrdila je većinom glasova Etička komisija Ekonomskog fakulteta.

Za izricanje javne opomene glasala su dva od tri člana Etičke komisije Fakulteta koji imali u vidu težinu povreda Kodeksa profesiolane etike, ali i štetu nanetu ugledu Fakulteta i Univeziteta. U predlogu su naveli da je ta mera najadekvatnija kako bi se bi se ubuduće izbegle takve i slične povrede Kodeksa.

„Time se skreće pažnja da se ogovornost članova Komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija nastavlja i nakon same odbrane”, navodi se u odluci.

Profesor Đuričin je, prema ovoj odluci, povredio član 17. Kodeksa koji navodi da je nastavnik dužan da savesno proveri svaki pisani rad studenta i da obrati posebnu pažnju na to da li taj rad sadrži neki od oblika neakademskog ponašanja, među kojima je i plagijat. Etička komisija smatra i da je povredio član 6. Kodeksa u kome se navodi da su članovi univerzitetske zajednice dužni da čuvaju integritet Univerziteta i rade savesno.

Fakultet, odnosno Univerzitet u slučaju povrede Kodeksa profesionalne etike može doneti jednu od tri mere u zavisnosti od težine povrede - opomenu, javnu opomenu i javnu osudu. Javna opomena se čita na Nastavno-naučnom veću.

Profesor Dragan Đuričin javio se na telefon, ali je nakon predstavljanja novinarke Insajdera i navođenja teme o kojoj bi želela da razgovara, samo rekao: „Ja vas ne poznajem, doviđenja”.

Fakultet na kome je odbranjen sporni doktorat još bez odluke o odgovornosti svojih profesora

Profesor Dragan Đuričin bio je član Komisije pred kojom je Siniša Mali obranio doktorat za koji je kasnije utvrđeno da je plagijat.

Drugo dvoje profesora koji su bili u Komisiji rade na Fakultetu organizacionih nauka, mentor Ondrej Jaško i vanredna profesorka Slađana Barjaktarević Rakočević. Nema podataka da je Etička komisija na FON-u na kome je Siniša Mali odbranio doktorat, i na kome su godinama tvrdili da nije reč o plagijatu, uopšte zasedala. Insajder je uputio pitanja FON-u, budući da ni nakon žalbi podnosioca zahteva Dušana Teodorovića još nema informacija o tome da je Fakultet išta učinio.

Zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja protiv profesora Ondreja Jaška, mentora ministra finansija Siniše Malog, i još dva člana Komisije pred kojom je odbranio svoju doktorsku disertaciju – Slađane Barjaktarović, profesorke Fakulteta organizacionih nauka i Dragana Đuričina, profesora Ekonomskog fakulteta podnela je u decembru 2019. grupa profesora beogradskog Univerziteta.

Sam akt potpisao je akademik Dušan Teodorović. Nekoliko dana pre toga Univerzitet u Beogradu je na svom sajtu objavio rešenje Odbora za profesionalnu etiku, kojim se preinačuje odluka Nastavno-naučnog veća FON-a i utvrđuje neakademsko ponašanje Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije. U rešenju se navodi da je Mali u disertaciji „doslovno preuzeo tekstove drugih autora bez navođenja njihovih imena i izvora iz kojih je tekst preuzet, kao i bez jasnog obeležavanja preuzetih delova, čime je učinio povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu iz člana 22 (plagiranje)“.

Zahtev za utvrđivanje nekademskog ponašanja podnet je i za profesore koji su bili članovi komisija FON-a proteklih godina, koje su odbacivale navode da je doktorat Siniše Malog plagijat.

Siniša Mali je doktorat odbranio 2013. pred Komisijom koji su činili Ondrej Jaško, redovni profesor FON, Slađana Barjaktarović Rakočević, vanredni profesor FON i Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Profesor Raša Karapandža u julu 2014. na sajtu Peščanik objavio je detaljnu analizu disertacije i sa dokazima koji ukazuju na to da se radi o plagijatu.

U oktobru te godine Komisija FON-a je na zahtev Rektorata Univerziteta sačinila izveštaj o odbrenjenoj disretaciji doktorata Siniše Malog koji je usvojilo Nastavno-naučno veće FON-a praktično odbacujući optužbe o plagijatu.

U decembru 2016 i Etička komisija FON-a tvrdila je da doktorska disertacija Siniše Malog sadrži „originalne naučne doprinose koji su dovoljni za pozitivnu ocenu, da sadrži određene propuste u načinu citiranja iza kojih ne stoje nečasne namere i koji su zanemarljivi u odnosu na ciljeve istraživanja”.

Taj izveštaj nije prihvatio Univerzitet nego je traženo da FON formira novu stručnu komisiju. Međutim, više od godinu dana nije formirana Stručna komisija. Konačno je formirana u januaru 2019, a u maju je odlučila da doktorat ministra finansija Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Na odluku Komisije FON-a podnete su tri žalbe, među kojima i ona koju je potpisalo 140 profesora Beogradskog univerziteta, a koju je potpisao Dušan Teodorović. Odbor za profesionalnu etiku univerziteta je u maju predmet vratio FON-u na ponovno oslučivanje umesto da sam odluči. U septembru 2019. studenti iz organizacije 1 od 5 miliona su ušli u Rektorat u kome su ostali 12 dana. Etička komisija FON nije donela eksplicitno mišljenje o tome da li je reč o plagijatu, ali je zbog postojanja elemenata neakademskog ponašanja predložila javnu opomenu.

Profesori FON-a međutim glasli su za težu meru javnu osudu, ali nisu glasali o tome da li je doktorat plagijat. Konačnu odluku o tome doneo je Odbor za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta u novembru 2019. kada je ocenio da je doktorska disretacija Siniše Malog - plagijat.

Izvor: Insajder

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.insajder.net.