Usvojiti Zakon o bezbednosti na radu usklađen s EU

Povodom Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu, Fondacija Centar za demokratiju pozvala je danas na što skorije usvajanje Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji će biti usklađen sa relevantnim evropskim direktivama u ovoj oblasti.

Fotografija Gradilišta iz 2018. na mestu nekadašnje američke ambasade gde je stradao radnik kada se srušio zid zgrade. Foto: Srđan Ilić

Centar za demokratiju navodi da, i pored zabrinjavajuće velikog broja povreda na radu, Srbija još uvek nema usvojene propise čiji je cilj stvaranje bezbednije i zdravije radne sredine.

Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u 2021. godini registrovano je 45 smrtnih, 3.455 teških i 17.558 lakih povreda na radu, navodi se u saopštenju Centra za demokratiju.

"Podsećamo da je uloga Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pratećih propisa, pre svega, u tome da se spreče povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom i da u Srbiji nisu usvojeni svi neophodni propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji su planirani i prema Planu rada Vlade", saopštio je Centar za demokratiju.

Napominje se i da sve predviđene izmene predstavljaju i deo politike usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama Evropske unije.

Fondacija Centar za demokratiju ukazuje na važne preporuke u ovoj oblasti koje su, između ostalih, doneli u okviru „Izveštaja o stanju radnih prava u Srbiji za 2021. godinu“, a jedna od njih je usvajanje Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji će biti usklađen sa

relevantnim evropskim direktivama u ovoj oblasti.

Ostale preporuke odnose se na povećanje broja inspektora rada u najkraćem mogućem roku, koji su obučeni da vrše nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, uređenje pitanja utvrđivanja postojanja profesionalnih bolesti, kao i pitanja troškova njihove dijagnostike i uvođenje posebne šeme osiguranja za povrede na radu i profesionalne bolesti u okviru sistema obaveznog socijalnog osiguranja donošenjem posebnog zakona.

Centar za demokratiju je takođe preporučio ratifikaciju Konvencije 190 Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i

uznemiravanja u svetu rada i sprovođenje ex-ante i ex-post analize efekata propisa u skladu sa Zakonom o planskom sistemu

Republike Srbije a kako bi se uspostavio kvalitetan normativno-pravni okvir u ovoj oblasti.

Izvor: Tanjug